sig module HashX : Hashhe.S module HashY : Hashhe.S end